هفته کتاب و کتاب خوانی

  ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی مبارک باد 

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند

تبریک سال تحصیلی جدید